VEDTÆGTER

Vedtægter for Randlev Boulstrup Idrætsforening

 
1
Foreningens navn er Randlev-Boulstrup Idrætsforening (RBIF) 
Hjemsted er Randlev – Odder kommune 
 
2
Foreningens formål er at samle egnens beboere til idræt og lignende 
 
3
Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem.  
Et medlem, der tilsidesætter foreningens love og regler, kan af bestyrelsen ekskluderes eller idømmes karantæne. Den pågældende kan kræve sin sag forelagt til endelig afgørelse ved førstkommende generalforsamling. 
Kontingentet refunderes ikke ved udmeldelse. 
 
4
Foreningens regnskab er fra 1. januar til 31. december. 
Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes   
med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på hjemmeside og via Mail til foreningens medlemmer. 
Stemme berettigede er medlemmer, der er fyldt 18 år samt forældre til medlemmer under 18 år. Der er 1 stemme pr medlem.  
Kun fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.  
Ingen under 18 år kan indvælges i bestyrelsen.  
 
Dagsorden skal omfatte følgende punkter: 
 
  • Valg af dirigent 
  • Bestyrelsens beretning 
  • Fremlæggelse af forløbende år til godkendelse. 
  • Behandling af indkommende forslag. 
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter jvf. § 6 
  • Valg af 1 revisor og revisorsuppleant 
  • Eventuelt.  
 
Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 7 dage før.  
 
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftelig begæring herom og fremkommer med forslag til dagsorden. Bestyrelsen kan komme med supplerende punkter til dagsordenen. Den ekstra ordinære generalforsamling skal afholdes snarest og senest 2 måneder efter begæringens fremsættelse og skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.  
Alle afgørelser sker ved simpel stemmeflerhed.  
 
Ved personvalg skal der være skriftlig afstemning ved flere kandidater end det antal der skal vælges. Hver stemmeberettiget kan maksimalt afgive det antal stemmer svarende til antal pladser på valg.  
Ved andre beslutninger finder afstemning sted når stemmeberettiget person i forsamlingen ønsker det.  
 
6
Foreningens bestyrelse består af 5 el. 7 personer samt to suppleanter.  
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, samt forældre til et medlem under 18 år. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og suppleanter for 1 år. Hver andet år afgår skiftevis 2/3 medlemmer ved ulige årstal og 3/4 medlemmer ved lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 30 dage efter generalforsamlingen – på et bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 ud af dens medlemmer, heriblandt formand og næstformand, er tilstede. 
Bestyrelsen bemyndiges til at tilslutte sig de organisationer, som er nødvendige for foreningernes virke.  
 
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand – eller i dennes fravær næstformand – sammen med en kasserer. I forbindelse med køb, salg, pantsætning af ejendom eller optagelse af lån, besluttes det af den samlede bestyrelse.  
Kassereren/formand/næstformand har dispositionsret over beløb på op til 20.000, -kr. 
Ved udbetaling af beløb over denne størrelse, skal der disponeres sammen med en samlet bestyrelse.  
Foreningens regnskab revideres af 1 revisor – valgt for et år.  
For revisoren vælges 1 suppleant for 1 år.  
 
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamling og skal anføres i dagsordenen for generalforsamlingen. Vedtagelsen kræver mere end 2/3 af de fremmødte stemmer. 
 
Opløsning af foreningen kan kun ske ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med opløsning som det eneste punkt på dagsordenen. Opløsningen sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.  På første generalforsamling kan opløsningen vedtages ved mindst ¾ flertal af de fremmødte. På anden generalforsamling skal der være flertal for opløsningen.  
 
Forenings formue kan ikke deles blandt foreningens medlemmer ved opløsning, men skal udleveres til Odder kommune til disposition for ungdomsarbejde i foreninger i området.  
 
Vedtægtsændringer er senest godkendt på  generalforsamling d. 22. feb. 2024