REFERATER

Referat generalforsamling 2024

Her kan du læse referatet fra den afholdte generalforsamling 2024 for regnskabsåret 2023.

 Snitter og generalforsamling i RBIF, 22.februar kl.19 (snitter fra kl.18.30)

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent: Bjarne
  Generalforsamlingen er varslet på mail og FB, og indkaldelsen er sket rettidigt.

 

 1. Bestyrelsens beretning
  Tak til de frivillige i idrætsforeningen, dem der planlægger indhold til uge efter uge, dem der hopper i bilen og kommer og hjælper, til livredderne, til dem som har hold flere gange om ugen, til dem der går med kridtmaskinen. Uden de frivillige var vi ingenting. Stort tak.

  Foreningen oplever at folk kommer længere fra for at deltage i vores tiltag. Både fra Odder og sågar helt fra Solbjerg tager folk turen for at komme til fx Familiesvømning. Vi har flere hold, og generelt stiger deltagerantallet på holdene.
  RBIF har deltaget i Skolens Fødselsdag hvor vi havde aktiviteter med, som fødselsdagsgæsterne kunne prøve. Det var en fin dag, med mange smil og gode aktiviteter.

  Bestyrelsen har nedsat en underafdeling, nemlig den innovative gruppe. Underafdelingens 3-4 medlemmer vil arbejde med at skabe flere og nye aktiviteter og tiltag på tværs af hele foreningen, og generelt sætte en visionær retning for RBIF.
  Vi er kommet med i Idrættens Fællesråd som er et fælles foreningsnetværk for alle idrætsforeninger i Odder kommune. De forskellige foreninger kan hjælpe hinanden og lave fælles front mod kommunen, og har også stemmeret ved et kvartalsvist møde med Odder Kommune.

  Vi ønsker os stadig et nyt medlemssystem i stedet for det nuværende. Vi er langt i processen og vi har en klar forventning om at have det nye system klart til sæsonen 24/25. 
 1. Fremlæggelse af regnskab for det foregående årIndtægter

2023

20222023

2022

Tilskud til undervisning

0

0


Resultat før renter

42.233

-20.649

Lokaletilskud + medlemstilskud

61.454

11.906


Tab på medlemmer

-1445

0

Deltagerbetaling

93.051

70.963


Renteindtægter

62

0

Sponsorater

8.000

0


Gebyr bank

-1.250

-1.600

Øvrige indtægter

2.500

0


Årets resultat

39.600

-22.249

Indtægter i alt

165.005

82.869
Udgifter
AktiverMarkedsføring

7.507

5.349


Nordea indestående

87.886

48.284

Hjemmeside / medlemssystem / regnskab

5.323

0


Kassebeholdning

235

235

Lokaleleje Randlev Skolen

38.759

36.295


Aktiver i alt 

88.121

48.519

Lokaleleje Vandhalla

21.900

39.220

Lokaleleje Ørting

3.852

0

Afslutning/øvrige arragementer

1.757

4.736

Kontorudgifter mv.

500

2.908

Anskaffelser/materiale

8.337

4.176

Møder

4.399

628

Kontingenter/kamp omkostning

7.694

4.462

Andre udgifter - skattefri godtgørelse

19.000

2.000

Hjertestarter vedligehold

3.744

3.744

Udgifter i alt

122.772

103.518

 

Regnskabet blev grundigt gennemgået. I årets resultat skal det siges at RBIF manglede at modtage en faktura på ca. 21.000 kr fra Vandhalla (for Familiesvømning E23), som først er modtaget i februar 2024.
Diskussion om likviditet, der skal være nok likvider til at sætte nye ting i verden som giver et underskud i opstartsfasen. Den innovative gruppe vil tage snakken om likvidt beløb med videre.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag
  1. Paragrafændring i vedtægterne paragraf 6: ændres fra:

Foreningens bestyrelse består af 5 personer samt to suppleanter.  

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, samt forældre til et medlem under 18 år. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og suppleanter for 1 år. Hver andet år afgår skiftevis medlemmer ved ulige årstal og 3 medlemmer ved lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 30 dage efter generalforsamlingen – på et bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 ud af dens medlemmer, heriblandt formand og næstformand, er tilstede. 

Bestyrelsen bemyndiges til at tilslutte sig de organisationer, som er nødvendige for foreningernes virke.  

Til

Foreningens bestyrelse består af 5 eller 7 personer personer samt to suppleanter.  

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, samt forældre til et medlem under 18 år. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og suppleanter for 1 år. Hver andet år afgår skiftevis 2/3 medlemmer ved ulige årstal og 3/4 medlemmer ved lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 30 dage efter generalforsamlingen – på et bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 ud af dens medlemmer, heriblandt formand og næstformand, er tilstede. 

Bestyrelsen bemyndiges til at tilslutte sig de organisationer, som er nødvendige for foreningernes virke.  

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer

Kari Furholt – modtager genvalg - valgt

Sascha Kaiser-Olsen – modtager genvalg - valgt

Gitte Nygaard – modtager genvalg - valgt

Nye medlemmer

Lea Harbo Røntoft – valgt

Bjarne Henrik Jensen – valgt.
Bjarne fortæller at hans 2 år som aktiv suppleant har gødet jorden godt, og med de gode mennesker som bestyrelsen allerede består af, glæder Bjarne sig meget til at blive en aktiv del af og for RBIF.

Suppleanter

René Beldam - valgt

Jacob Bryder - valgt

Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Kirsten Emig – modtager genvalg - valgt

Revisorsuppleant: Kathrine Trolle Mortensen – modtager genvalg - valgt

6. Evt.

Den innovative gruppe består af Bjarne, Rolf og Kari, Lea inviteres med. Der er opstartsmøde onsdag d.28/2, Julie Korsgaard er inviteret med som indpisker/facilitator.

Tre damer på motionsholdet runder 80 i løbet af 24/25-sæsonen